Vine a conèixer l'escola
Avenç
truca'ns al
93 674 41 54
o escriu-nos a
escolavenc@fundaciocollserola.cat
“Alumnes, famílies
i professors junts,
#CreantEscola"
Omplir el formulari

Estratègia Digital

Objectius, actuacions i indicadors

En la següent graella apuntem els objectius, les accions i els principals indicadors. Caldrà, en un altre document, concretar molt més cadascuna de les accions amb la informació corresponent que hi manca.

1.1 Creació de 3 xarxes internes de debat docent (una per a cada etapa) sobre l’ús de la tecnologia digital a l’aula que es reuniran un cop al trimestre per debatre, intercanviar experiències i consensuar els recursos digitals a utilitzar.
INDICADORS:
Acta de la trobada de cada xarxa un cop al trimestre.
Mapa dels recursos digitals a utilitzar a cada etapa, temporització i seqüenciació longitudinal (final de curs).

1.2 Formació del personal docent i de suport:
Formació específica en robòtica i programació a Primària i Secundària.
Formació específica en l’ús de recursos digitals i disseny d’activitats a totes les etapes.
Formació específica per atendre la diversitat d’aprenentatges a partir de diversos recursos digitals.
Formació específica sobre el Big Data, la intel·ligència artificial i la realitat virtual a Secundària.
INDICADORS:
Formació en robòtica i programació de tot el professorat del Departament de Tecnologia i Digitalització i de 10 mestres i caps d’estudis de Primària (1r i 2n any).
Formació en l‘ús de recursos digitals al 50% del professorat d’I5 – Infantil- i Primària.
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació realitzarà la formació en l‘ús de recursos digitals entre el 1r i el 2n any.
Formació al Departament d’orientació i al professorat de la SIEI sobre recursos digitals per atendre la diversitat (1r any).
El 25% del professorat de Secundària haurà realitzat la formació en Intel·ligència Artificial, Big Data i Realitat Augmentada el 3r any.

1.3 Disseny d’un projecte transversal que inclogui diferents àrees i matèries que incorporin les competències digitals.
INDICADORS:
Projecte transversal per a cada cicle des d’Infantil fins a Secundària.

1.4 Creació i ús del Pla d’Acollida Digital per a les famílies, alumnat i professorat.
INDICADORS:
Pla d’Acollida Digital de centre per a cada sector.

1.5 Actualització i funcionament de la Comissió de Cultura Digital de centre.
INDICADORS:
Composició i protocol de funcionament de la Comissió de Cultura Digital.

2.1 Formació en sistemes d’avaluació que utilitzen diferents eines digitals a totes les etapes.
INDICADORS:
El 50% del professorat d’Infantil i Primària fa la formació el 1r any i l’altre 50%, el 2n any.
Tot el professorat de Secundària de nova incorporació farà la formació el 1r any.

2.2 Disseny d’una graella de seqüenciació de les activitats d’aula i d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada nivell i etapa.
INDICADORS:
Graella de seqüenciació de les activitats a treballar a l’aula sobre la CD de totes les etapes.

2.3 Disseny de les rúbriques d’avaluació de les competències digitals de l’alumnat a cada cicle.
INDICADORS:
Rúbrica d’avaluació de la competència digital de l’alumnat a cada cicle (dos cursos).

3.1 Definició i disseny d’un projecte circular d’ofimàtica i un de programació i robòtica, des d’Infantil fins a 4t de Secundària
INDICADORS:
Projecte global d’escola amb les activitats per cada curs.

3.2 Integració d’aspectes de Ciutadania Digital, Identitat Digital, Seguretat i Protecció de dades en el currículum de l’alumnat.
INDICADORS:
Una xerrada taller a l’any i 2 activitats anuals en Ciutadania Digital i Ciberseguretat per a l’alumnat des de Cicle Superior a 2n de Secundària.
Mapa d’activitats de Ciutadania Digital a cada cicle.

3.3 Disseny i implementació d’activitats per reflexionar sobre les distraccions i disrupcions provocades per la convivència amb l’ús de dispositius mòbils.
INDICADORS:
Una activitat de tutoria per trimestre, a partir de 4t de Primària, sobre l’impacte que té l’ús i l’abús de la tecnologia en l’aprenentatge, la concentració i els resultats.

3.4 Introducció d’activitats i projectes que incorporin el tractament massiu de dades, eines d’intel·ligència artificial i de realitat virtual al currículum de Secundària.
INDICADORS:
Graella temporitzada d’activitats sobre tractament massiu de dades, realitat virtual i intel·ligència artificial a Secundària.

4.1 Revisió i unificació de criteris, des de cada departament, caps d’estudis i coordinacions dels canals de comunicació, ordenant la freqüència, la quantitat i la diversitat d’eines que s’utilitzen amb l’alumnat: elaboració d’un pla de comunicació.
INDICADORS:
Recull des dels caps de departament, caps d’estudis i coordinacions de primària i secundària dels canals de comunicació utilitzats ordenats per cursos, etapes i canals.
Pla de comunicació (2n any).

4.2 Revisió i unificació, des de les Direccions d’escola i el Departament de comunicació, dels canals de comunicació entre l’escola i les famílies: elaboració d’un pla de comunicació.
INDICADORS:
Recompte dels comunicats i informacions enviades ordenats segons canals i etapes.
Pla de comunicació (2n any).

4.3 Creació d’un decàleg de la protecció de dades i ciberseguretat per a l’alumnat i les famílies.
INDICADORS:
Decàleg de protecció de dades i ciberseguretat.

4.4 Informació a les famílies, en totes les reunions d’inici de curs, dels EVA, les eines digitals i la comunicació digital a utilitzar: pla d’acollida digital per a les famílies.
INDICADORS:
Presentació utilitzada a les reunions d’inici de curs.
Documentació informativa lliurada a les famílies.

5.1 Revisió dels continguts i les eines administratives i educatives de la Intranet.
INDICADORS:
Enquestes a alumnes, famílies i professorat sobre la utilitat i ús de les eines i continguts de la intranet.
Nova intranet curs 25-26.

5.2 Revisió, ordenació i millora del Drive com a espai per compartir informació i documentació.
INDICADORS:
Enquesta al professorat per saber el lloc del Drive on s’emmagatzema la informació i la documentació (Drive personal, institucional, etc).
Enquesta per comprovar l’accessibilitat al Drive des de la intranet.

5.3 Revisió i actualització del web de l’escola.
INDICADORS:
Nou web curs 23-24.

5.4 Revisió dels equipaments específics d’àrea i de centre.
INDICADORS:
Informe d’avaluació de l’estat i la necessitat dels equipaments tecnològics que utilitza el professorat i els que hi ha a les aules.
Informe d’avaluació de la funcionalitat i adequació -per part dels caps de departament i responsables d’àrea- dels recursos tecnològics utilitzats.