Batxillerat
Internacional

Aquest programa exigeix un alt nivell d’autonomia a l’hora de superar les proves finals del PD amb èxit. Té un nivell d’aprofundiment més gran a l’hora de treballar els continguts ja que totes les assignatures tenen una durada de 2 anys acadèmics i se’n treballen només 6.

Està plenament integrat dins de l’estructura organitzativa dels nostres Batxillerats, en comparteix horaris, calendari i activitats i rep la mateixa acció tutorial.

L’edat dels nois i noies de Batxillerat i la feina prèvia acumulada, fan particularment productius els propòsits educatius d’aquests dos darrers cursos. Família i mestres, a més, els podem acabar d’ajudar a construir un sistema de valors propi; a despertar curiositats diverses que els obrin horitzons gairebé infinits; a veure el món que els envolta amb respecte, sensibilitat i responsabilitat social; a sentir la necessitat i a ser capaços de pensar lliurement, rebutjant anàlisis simples i veritats úniques. Tot plegat serà tan bàsic en les seves vides, que no podem renunciar a treballar-hi, tant i tan bé com en siguem capaços.