Estratègia
Digital

Què és l’estratègia digital

 

L’assoliment de la competència digital per part de tot l’alumnat és la raó per la qual la Fundació Collserola defineix i actualitza, de manera periòdica, l’estratègia sobre l’ús de les tecnologies digitals, tant en el procés d’ensenyament i aprenentatge com en el conjunt de les actuacions i interaccions amb la comunitat educativa.

Les eines digitals permeten no sols tenir els estudiants com a receptors d’aprenentatge sinó incrementar exponencialment les possibilitats creatives. Un alumnat digitalment competent serà garantia d’una ciutadania digitalment competent, crítica i responsable en l’ús de la tecnologia.

L’EDC és una estratègia transversal que es materialitza en aquest document en el qual es defineixen i concreten les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per fer-ho possible es fa una mirada a les tecnologies que incorporen tots els àmbits del centre des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius.

Aquesta EDC, que parteix de l’antic Pla TAC, té com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Els tres eixos que són presents a l’EDC

 • L’ALUMNAT, que ha de de ser digitalment competent, aprenent a utilitzar de manera segura les tecnologies i la seva identitat digital.
 • Els DOCENTS, que han de ser digitalment competents, integrant coneixements i habilitats de l’ús instrumental de les tecnologies i de caràcter didàctic i metodològic a partir d’una diagnosi de centre i una concreció d’activitats formatives internes (FIC) i dels recursos que el Departament d’Educació posa a la seva disposició.
 • El CENTRE, que també ha de ser digitalment competent i això implica fer una transformació digital adequada i coherent amb el PEC.

Els Departament d’Educació, amb l’EDC, pretén:

 1. L’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre;
 2. La planificació estratègica i organització del seu desplegament tant en infraestructures i recursos tecnològics com en la implicació de tota la comunitat educativa;
 3. L’impuls en l’ús de metodologies didàctiques innovadores i el foment d’una cultura de pràctica reflexiva i formativa entre el professorat del centre i en xarxes externes;
 4. L’establiment de mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies i la promoció d’accions i iniciatives tecnològiques per a la igualtat de gènere i per afavorir la cohesió social;
 5. L’establiment d’una normativa i mecanismes de custòdia, seguretat i protecció de les dades digitals del centre així com l’accés a continguts segurs i adequats a les xarxes.

Els referents normatius per a l’elaboració d’aquesta Estratègia Digital de la Fundació Collserola són la LEC 12/2019, el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria, el qual ja incorporava les competències de l’àmbit digital, el Decret d’autonomia del centre 102/2010, i la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, on es defineix la competència digital docent. A més, tot i no tenir un caràcter normatiu, el Pla d’Educació Digital de Catalunya marca l’estratègia en l’àmbit nacional i, per tant, també és un referent per a l’EDC.

 

Què és la comissió digital, qui en forma part i quines són les funcions

La Comissió digital de centre -que nosaltres anomenem Comissió de Cultura Digital- està formada per un equip impulsor, que treballa per desenvolupar l’EDC i està integrada per alguns membres de l’equip directiu, professorat de diferents àrees i matèries i de totes les etapes.

El seu objectiu principal és dinamitzar els diversos àmbits d’actuació organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, de forma coherent amb el PEC, ja que l’EDC en forma part. La comissió dissenya i fa el seguiment a partir de les necessitats detectades, tot i que la implementació correspon a tot el centre.

Aquesta comissió elabora l’ECD i vetlla per al progrés de la seva implantació: es reuneix un cop al trimestre amb el/la coordinador/a digital de centre, que també en forma part i que té com a objectiu principal coordinar les actuacions entre la comissió i la resta de persones. També forma part de la comissió el/la responsable digital de la FC que, durant algunes hores de la seva jornada, assessora i acompanya en aquestes tasques.

A la Fundació Collserola tenim, a més, tres direccions que gestionen la digitalització de la institució i per tant aquesta estratègia:

Direcció de Planificació i Estratègia Educativa

És la responsable institucional de l’elaboració de l’EDC, la seva implementació i avaluació anual. Planifica la tasca del coordinador/a digital de la FC. També és responsable del pla de formació digital de la FC. Gestiona tots els aspectes comunicatius de la Fundació, el disseny i la narrativa de les comunicacions amb les famílies i el contingut de les pàgines web de la Fundació. Té cura que els materials digitals difosos pel centre, que siguin accessibles en línia, respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús.

Direcció Pedagògica

Coordina l’aplicació pedagògica dels recursos digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Potencia que les tecnologies digitals impregnin les programacions curriculars amb una mirada inclusiva i que es desplegui la competència digital de l’alumnat.

La Direcció de Serveis Informàtics

Gestiona i coordina les infraestructures, l’inventari, el suport tècnic al professorat en relació als dispositius, el programari de gestió educativa, la programació de la Intranet i la resta de serveis web i la instal·lació i manteniment dels equips informàtics. Promou l’aplicació de mesures de protecció de continguts inadequats en l’accés a Internet, tant dels equipaments del centre com de les dades dels alumnes i vetlla per la privacitat i seguretat de les dades del centre.

Actualment la Fundació Collserola disposa d’una Comissió Digital on participen diferents persones amb diferents responsabilitats de l’escola amb representativitat de totes les etapes educatives:

Infantil i Primària

  • Cap d’estudis
  • Un docent d’infantil
  • Un docent de primària
  • Un coordinador/a
  • La persona responsable d’informàtica
  • Una persona del departament de comunicació
  • La direcció/sotsdirecció de l’escola

Secundària i Batxillerat

  • Cap d’estudis
  • Un docent de Secundària
  • La persona responsable d’informàtica
  • Una persona del departament de comunicació
  • La direcció/sotsdirecció de l’escola