Estratègia
Digital

Context: Dades bàsiques del centre

 

L’escola Avenç va ser fundada l’any 1978 per un grup de famílies i mestres. Es va constituir amb la forma jurídica de societat cooperativa, amb el nom d’Avenç S.C.C.L. i amb la voluntat de desenvolupar un projecte pedagògic inspirat en l’Escola Nova Catalana.

Inicialment es va instal·lar en una torre de l’Avinguda de Can Trabal de Sant Cugat del Vallès i, ben aviat, es va traslladar a l’emplaçament actual del Camí del Crist Treballador, 50. Això va suposar obrir unes grans possibilitats de futur, generades per un espai propi molt ampli que combina amb naturalitat l’orientació dels edificis i les zones de bosc, cultius i granja.

L’any 1988, la societat cooperativa es va dissoldre i incorporar dins de l’Agrupació Pedagògica S.A. entitat jurídica titular de l’escola Frederic Mistral de Barcelona i de la casa de colònies Les Vinyes de Vilamarí al Berguedà.

La confluència dels projectes educatius va afavorir la integració d’ambdues escoles. Agrupació Pedagògica S.A. va ser la forma jurídica adoptada, l’any 1967, per un grup de famílies i professionals de l’ensenyament, compromesos amb la voluntat de crear una escola catalana, laica i plural deslligada de qualsevol organització política, ideològica o social. La societat, des del primer moment, va excloure l’afany de lucre com a objectiu i els resultats econòmics es van anar dedicant, any rere any, a la millora de les instal·lacions i dels equipaments escolars, a l’increment del nombre i la qualitat dels serveis pedagògics i a la integració de noves escoles al projecte inicial.

L’estructura d’una societat mercantil no era, però, la més adient ni amb les característiques reals ni amb la voluntat dels seus accionistes. La llei catalana de Fundacions Privades va oferir un marc que encaixava millor amb aquest esperit i aquesta realitat. La constitució de la Fundació Collserola l’any 1994, que li va transferir la titularitat de les escoles Frederic Mistral i Avenç, així com la propietat del conjunt de terrenys, edificis, instal·lacions i equipaments de les esmentades escoles i els de la Casa de Colònies Les Vinyes de Vilamarí són el resultat d’aquesta adequació.

Per altra banda, i per poder respondre amb major eficàcia a les diferents necessitats de les famílies i la comunitat escolar, al llarg dels anys s’han anat incorporant, al grup Collserola, la Fundació Cim d’Estela, que té com a finalitat oferir serveis d’activitats de lleure i monitoratge; la Fundació Institut de Psicologia, dedicada a proporcionar serveis sanitaris i tractaments especialitzats en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria, la psicopedagogia i la logopèdia; la Fundació Bellaire, titular de l’escola d’educació especial Escola Bellaire i la Fundació Els Xiprers, que atén persones adultes afectades pel trastorn d’espectre autista (TEA).

L’any 1995, va integrar-se al grup l’Institut Tècnic Eulàlia, escola fundada l’any 1925, representativa dels esforços de la societat civil catalana de principis del segle passat per dotar el país d’escoles de qualitat que n’afavorissin la modernització i el retrobament de la identitat. La nova institució que sorgeix és l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia. La integració de noves escoles al projecte de la Fundació Collserola es completa l’any 1998 amb la incorporació de l’escola Ramon Fuster de Bellaterra.

Avui l’escola Avenç, té uns 1000 alumnes, distribuïts en 3 línies d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria. El Batxillerat es cursa a l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona que, amb 8 línies d’aquesta etapa, ofereix totes les modalitats del Batxillerat i també, la possibilitat de cursar el Batxibac. En aquesta etapa s’hi afegeixen també els alumnes de 4t de Secundària provinents de l’escola Ramon Fuster.

Amb l’objectiu d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni amb Academica Corporation oferim al nostre alumnat la possibilitat d’accedir, a partir del curs 21-22, al Diploma Dual. A més, a partir del curs 23-24 podran cursar el Programa de Diploma (PD) del Batxillerat Internacional.

L’alumnat prové de famílies amb un perfil socioeconòmic mitjà que busquen en l’escola la transmissió d’uns valors humanistes entre els quals podem destacar el foment de l’esperit crític, la solidaritat i la responsabilitat individual i col·lectiva, sota els principis dels tres pilars bàsics de l’ideari que identifica l’escola en el si de la Fundació Collserola: catalanitat, laïcitat i pluralitat.

Així mateix, els pares i mares que componen la comunitat educativa del centre cerquen l’excel·lència acadèmica, que s’obté de la combinació de la cura en la pràctica pedagògica, l’exigència i el rigor acadèmics i l’acompanyament pedagògic i personal de l’alumne/a.