Estratègia
Digital

Avaluació

 

El desenvolupament i la implementació de l’Estratègia Digital de Centre s’avalua mitjançant  la Memòria del Pla Anual de Centre.

La Comissió Digital recollirà, a la Memòria del Pla Anual, la valoració de l’assoliment dels indicadors, de les activitats i dels objectius previstos per a cada curs en què es desenvolupa el desplegament de l’Estratègia Digital de Centre.

Cada responsable farà la memòria del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit i redactarà les propostes de millora.

Anualment, si escau, la Comissió de Cultura Digital revisarà la temporització per garantir una veritable implantació de les activitats i els objectius previstos.

A partir d’aquí, caldrà actualitzar el PEC i les NOFC per tal d’adequar-los a l’Estratègia Digital de Centre.