Estratègia
Digital

Anàlisi de la situació del centre

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

 

A partir de les dades de la Selfie i d’altres indicadors propis de les eines i plataformes digitals que s’utilitzen a l’escola (inventaris, activitats formatives, informes de la Comissió Digital, etc.) detectem els següents punts forts i febles principals que ens serveixen per definir uns objectius de millora objectius.

PUNTS FORTS

  • La integració de les tecnologies digitals a nivell de centre, ja que disposem d’un bon lideratge digital i el professorat utilitza cada cop més noves modalitats d’ensenyament i participa activament en activitats de formació permanent.
  • Una bona infraestructura, dispositius digitals tant per a l’ensenyament com per a l’aprenentatge, bona connexió a internet, assistència tècnica i protecció de dades, així com un bon coneixement de les normes de drets d’autors i llicències digitals.
  • Una implementació a l’aula de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, actualitzant i innovant en les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge. Sobretot, fem una bona inclusió -més a Secundària que a Primària- de l’alumnat amb les tecnologies digitals i l’adaptació a les seves necessitats i en fem un ús per al foment de la creativitat i el treball cooperatiu.
  • Una molt bona organització dels recursos digitals en línia per a l’aprenentatge híbrid.
  • Una alta competència digital de l’alumnat que, a més, disposa de tecnologia per a l’aprenentatge tant a casa com a l’escola, sobretot pel que fa al fet de tenir un comportament segur i responsable i l’ús de llenguatges de programació -més a Primària que a Secundària.
  • Tenim força professorat que fa formació permanent de manera col·laborativa en alguna xarxa i una bona orientació i assessorament intern i tenim un sector important del professorat innovador que explora noves tecnologies i després les transfereix a l’equip.

PUNTS FEBLES

  • El professorat disposa de poc temps per explorar l’ensenyament digital, així com hi ha poc intercanvi de les experiències que es dissenyen i desenvolupem a l’aula.
  • S’utilitzen poc les pràctiques d’avaluació facilitades per la tecnologia centrades en l’alumne/a, personalitzades i autèntiques, sobretot la retroalimentació per part del professorat i entre iguals, i per ajudar l’alumnat a fer autoreflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.
  • Poca transversalitat en l’ús de les tecnologies digitals.
  • S’utilitzen pocs recursos digitals per ajudar l’alumnat a fer autoreflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.
  • L’alumnat utilitza poc el pensament crític en l’ús de les tecnologies digitals, sobretot pel que fa a la verificació de la qualitat de la informació i el reconeixement a la feina dels altres.
  • Un sector important de l‘alumnat reconeix que es distreu fàcilment amb els dispositius quan estudia.
  • Diversitat d’eines i canals de comunicació.