Estratègia
Digital

Procés d’elaboració de l’EDC

 

L’elaboració de l’Estratègia Digital de Centre (EDC) s’inicia el curs 21-22 amb el disseny i la planificació de tot el procés a seguir. Val a dir que, des de l’escola, ja fa anys que estem treballant en aquest àmbit i disposem d’un equip de professionals responsables vinculats amb la tecnologia i la digitalització, d’un Pla TAC, d’un Pla d’Educació Digital, de comissions d’innovació digital, d’espais webs específics i de molt material i tutorials que, amb el temps, hem anat creant.

La primera actuació concreta portada a terme va ser, el curs 21-22, la diagnosi del centre. Per poder avaluar l’ús pedagògic de la tecnologia a l’escola vam utilitzar l’aplicació Selfie a més d’altres indicadors propis de les eines i plataformes digitals que s’utilitzen a l’escola (inventaris, activitats formatives, informes de la comissió digital, etc.). Tot l’alumnat de Secundària, una part del de Primària i el professorat de totes les etapes, van respondre les preguntes que ens van permetre fer la diagnosi. A final de curs, en la reunió de la Comissió Digital, es van presentar els resultats d’aquesta diagnosi i es va elaborar un document que identificava les fortaleses i les debilitats de l’escola en els diferents àmbits analitzats, document que seria la base per definir els futurs objectius i actuacions.

A partir del resultat de la diagnosi, i d’acord amb els objectius del PEC, dels objectius del Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on volem arribar en termes digitals, l’equip de persones responsable de la redacció l’EDC, durant el curs 22-23, hem seleccionat i prioritzat els objectius a mitjà termini (3 anys). Una vegada definits els objectius hem procedit a planificar accions concretes, a temporitzar-les i a identificar-ne els indicadors d’avaluació pertinents.

Per altra banda, durant el curs 22-23, tot el claustre de professorat està realitzant la formació de l’EDC – Formació interna de centre. Un docent de l’escola és el responsable d’impartir aquesta formació. També disposem d’una persona externa que ens mentoritza al llarg de tot el curs amb la finalitat de dinamitzar aquesta formació i acompanyar-nos en l’elaboració de l’EDC i validar-la. Hem previst reunions trimestrals de coordinació i seguiment entre l’escola i aquesta persona mentora externa que ens assessora.

La Comissió Digital de l’escola, conjuntament amb l’equip directiu i altres responsables específics, conformen l’equip redactor de l’EDC. A final de curs hem previst  traslladar al claustre, a l’alumnat i a les famílies, les línies de treball definides i presentar públicament l’EDC a tota la comunitat escolar.